PROMIGRACYJNE INICJATYWY ODDOLNE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE LEPSZY ŚWIAT

Stowarzyszenie Lepszy Świat z Poznania, zajmuje się pomocą społeczną, promocją wolontariatu oraz działalnością edukacyjną. Organizacja wspiera oddolne inicjatywy i angażuje do działań społeczność lokalną. Głównym obszarem działań Stowarzyszenia jest  temat uchodźstwa, migracji i praw człowieka.

FUNDACJA OCALENIE

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku w Warszawie, gdzie wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie
i w poszanowaniu swoich praw.

HOMO FABER

Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje
się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.

NO BORDERS TEAM

Oddolna grupa anarchistyczna, która skupia wokół siebie osoby
z różnych kolektywów zarówno z Polski jak i Europy. Ich wspólnym mianownikiem jest sprzeciw wobec działań władzy na granicy. NBT uważają, że "wolność przemieszczania się oraz decydowania o swoim miejscu zamieszkania jest jednym z podstawowych praw człowieka. Dlatego, nie ma naszego przyzwolenia na stosowaną przez władzę politykę kategoryzacji ludzi. Wierzymy w to, że żaden człowiek nie jest nielegalny, a solidarność i pomoc wzajemna są naszą odpowiedzią na system oparty na ksenofobii i pogardzie dla osób pochodzących z różnych grup etnicznych".

SALAM LAB – STOWARZYSZENIE
LABOLATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU

Misją Salam Lab jest oddanie głosu tym, którzy go nie mają,
czyli osobom wykluczonym, poprzez budowanie mostów między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi. Rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej, konfliktach na świecie, promowanie dziennikarstwa pokoju czy proponowanie nowych oraz krytyka istniejących rozwiązań systemowych i strukturalnych w zakresie m.in. polityki migracyjnej, pomocy humanitarnej i rozwojowej, edukacji, narracji medialnej, języka inkluzywnego, to główne wartości tego krakowskiego stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE NOMADA

Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka. Pracuje wśród środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych oraz grup wykluczonych. Działa głównie we Wrocławiu i interwencyjnie odpowiada na potrzeby osób z innych miast.

MIGRANT INFO POINT

Migrant Info Point jest miejscem na mapie Poznania, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o osobach cudzoziemskich przybywających do tego miasta. Celem działalności punktu jest wspieranie przybywających do Poznania osób i rodzin, w adaptacji do nowych warunków, a także kompleksowa pomoc.

STOWARZYSZENIE EGALA

Celem Stowarzyszenia Egala z Białegostoku jest chęć tworzenia przestrzeni przyjaznej dla wszystkich osób, bez względu na ich pochodzenie, narodowość czy kulturę. Aktualnie działania Egali są związane głównie ze wsparciem osób w strzeżonych i otwartych ośrodkach dla cudzoziemców oraz prowadzeniem działań pomocowych przy granicy polsko-białoruskiej.

GRUPA GRANICA

Grupa Granica to ruch społeczny składający się z kilkunastu prouchodźczych organizacji, aktywistek_ów i mieszkanek_ńców, sprzeciwiający się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polsko-białoruskim pograniczu. Od 26 sierpnia 2021 roku zajmuje się bezpośrednią pomoc uchodźcom i uchodźczyniom
na granicy Polski z Białorusią.

POLSKIE FORUM MIGRACYJNE

PFM działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków mieszkających za granicą, a także inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Fundacja specjalizuje się w działaniach informacyjnych, udzielaniu bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom (psychologicznego,
na rynku pracy, w legalizacji pobytu), szkoleniach (dla nauczycieli, psychologów, urzędników) oraz w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie). PFM w szczególny sposób wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.

FUNDACJA DOBRE RANO

Idea założenia fundacji przez Filipa Majewskiego powstała
na dworcu PKP w Szczecinie, w czasie akcji niesienia pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy po inwazji Rosji. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszek_y, spontaniczna inicjatywa przerodziła się w do dziś aktywnie działającą grupę.

BADACZE I BADACZKI NA GRANICY

Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki
o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG